Back to top
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook

Contact Us on 081 303 7023

Inolwani Kwesukesukela Chosi!


Mamano kakatsu Ngu: AG Dlamini

Kwakukhona inja egade sele ikhulile ihlala emzini othileko, kodwana besele ingecothiweko ngekhabo ngombana bathi sele iyidala khulu ayisakhonkothi begodu ayisawenzi umsebenzayo. Abanikazi bayo bayiidima nokudla, yaakhamba inja leyo yayok’ hlala ecathi kwehheke yekhabo irhawula, ilila irarekile begodu inganatlha bona izak’ tjhingaphi. Isahlezi lapho kwafika ukatsu akhamba kancani naye arhawula, wayibona inja ihlezi phasi hlani kwehhege ibambe umhlathi icale phasi.

Ukatsu: Lotjha mkhozi!

Inja: Lotjha katsu (ngomoya ophasi khulu)

Ukatsu: Warhawula kangaka ngaka kwenzenjani?

Inja: Katsu mkhozami ngicothithiwe ekhaya bathi mina angisenamazi wokuluma iinlelesi, begodu angisakwazi nokukhonkotha, emva kweminyaka engaka ngibasebenzela. Alikho ikhaya elinye enginalo phandle kwaleli emgikhulele kilo, nanginje mbala ngirarekile.

Ukatsu: Mkhozami nami nginomraro ofanako, ekhaya bathi mina angisakgoni ukubamba amakhondlo. Ngalila ngaze ngazithulisa, ngacabanga amano amatjha ukuthi ngiyofuna umsebenzi emaplazini. Ngibona bona sikhambe sobabili siyozk’ zuma  umsebezi mkhozami.

Inja: Kulungile mkhozami, singakhamba ngombana ngizokuthi ngisahlaleleni lapha.

 

(Bakhamba abakhozi ababili laba bayok’ zuma umsebenzi, enldeleni badibana nodumbana naye ehlezi ecathi kwehhege arlila).

Ukatsu: Hheyi dumbana mkhozi, uhlezi kabuhlungu kangaka nje kwenzenjani?

Udumbana: Hheyi mkhozami ngisemarweni lapha, ekhaya ngicothiwe kuthiwa mina angisakwa ukudosa ikoloyana yemithwalo.

Inja: cala lapha mkhozi, nathi sinomraro ofanako yekeke siyakhamba sitjhinga emaplasini siyok’ zuma umsebenzi mhlomunye bazasiqhatjha.

Udumbana: Utjho njalo? Ngiyavuma, kulungile ke singakhamba.

 

(Bakhamba abakhozi abathathu labo ngomnqopho wokuyok” zuma umsebenzi emaplasini. Endleleni babona umkukurumba uhlezi hlani kwehhege yekhabo ulila ngokutlhuwisako)

 

Ukatsu: Mkukurumaba mkhozi! Watlhuwisa kabuhlungu kangaka kwenzanjani?

Umkukurumba: Hheyi bakhozi, ngisemrarweni wokuthi ngiqothiwe ekhaya bathi angisakgoni ukubavusa ekuseni.

Udumbana: Nathi sinomraro ofanako mkhozi, ukatsu unepengu yokuthi sizitjhingele emaplasini siyofuna umsebenzi, mhlomunye singawufumana.

 

(Bayikhamba abakhozi indlel’ ede bekwatjhinga nelanga, sele badiniwe begodu balambile, ngombana sele kurhwacele. Babona umuzi okhanyako kujanyana nendlela, batjhinga kuwongomnqopho wokubawa indawo yokulala, mhlomunye bangawufumana nomsebenzi abawutlhogako. Batjhidela emzini loyohlangana nemithi, babhaca ngomuthi balalela, bezwa itjhadakazi elikhulu khulu nehlekokazi eliphuma emzini loyo. Bathumela ukatsu bona ananabe akhukhuthe ayohlola bona kunabobani ngendlini leyo ekhanyako. Wananaba ekhukhutha ukatsu wtjinga khona, ngombana gade bamethemba ngekgono lakhe lokunanaba angazwiwa mumuntu. Kwabarara khulu bebathuka ukuthi mhlomunye ukatsu sele abanjiwe ngebanga lesikhathi eside bamlindile. Balinda bebaphelelwa ziinhliziyo zokurhodlhelela, kuthe sele balibele wathumbuka ukatsu ebumnyameni)

Inja: Kodwana katsu usithuselani kangaka, besele sizitjela boan ubanjiwe wadliwa.

Ukatsu: Awa mkhozami, ngifikile ecathi kwendlu ngatjhidele hlani kwendlu ngahlola, ngabona amazimzim amanengi khulu azele ikumba. Ngabona amatafula achiswe kuhle nokudla okunengi khulu, okutjho bona kunomnyanya emzini lo.

Inja: Hhey mkhozi wenzani ungiphathisa indlala engaka.

Udumbana: Mnjesi ke sizobona senzeni ukufumana ukudla lokho?

Umkukurumba: Mina ngifuna isiphila namanzi kwaphela.

Inja: Sitlhoga itlha namano wokufumana ukudla lokho.

Ukatsu: Mina nginelokubodlhana, njengombana ngibubonile ubujamo, ngibona bona thina singaya siyok’ hlola bona singenza njani nasele sifikile. Amazimzim khathesi aselile awakkatjheji litho, thina nasele sifika efesdirini udumbana uzajama phasi manqopha nefesdiri, usonja akhwele phezu kwakhe, mina ngikhwele phezu kwakhe, umkukurumbe yena akhwele phezu kwani. Soke sicale phakathi ngendlini, sirhuwelele ngamezwi wethu ngendlela esingakgona ngazo, amazimzim azok’ thuka ngombana awakalindeli njenga nje.

Umkukurumba: Utjho njalo masokatsu?

Udumbana: Mina ngayamuzwa bona uthini umasokatsu, begodu kulula khulu.

Inja: Iye masokatsu amanwakho ayezwakala begodu anetlha kwamambala.

Umkukurumba: Mina angisakgoni nokulinda indlala.

 

(Bakhambe ngokunanaba bayok’ fika hlani kwefesdiri, bahlole bawabone amazimzim edakiwe butjwala, nokulda okunengi etafuleni. Bathome ukuzilungisa ukurhuwelela, udumbana ajame phasi, inja phezulu kukadumbana, ukatsu phezu kwenja, umkukurumba phezu kukakatsu. Bathoma barhuwelela omunye asitjho ngendlela yakhe efesdirini. Amazimzim athukwe aphume endlini abaleke ayok’ tjhinga ehlathini eliseduze angasabuyi. Abakhozi bangene endlini bazitjhudubaze ngokudla bafumane nemali etafuleni bayithathe. Khathesi babuzane ngendaba yokulala ngombana abathembi ukuthi amazimzim angabuya).

Ukatsu: Mina ngizak’ lala eziko lomlilo ngombana sele uphelile.

Umkukurumba: Mina ngitjhinga phezu kwendlu.

.Inja: Mina ngizokuba ngemva kwebadi

Udumbana: Mina ngitjhinga esibayeni.

 

(Balale abakhozi baphumule)

(Amazimzim ayabuzana bona khuyini lokhuya abakuzwileko emzinawo okunelizwi elizwakala kanengi kangaka. Akhethe elinye izimzim alithume khona le ekhaya bona liyok’ hlola ukuthi into leya sele ikhambile na? Nalifikako izimzim lifumane bona kuthule du! kwanga khange khe kubekhona ilitho emzinawo. Nalingena ngekumbeni likhumbule bona alinawo nomlilo wokukhanyisa bona libone kuhle ukuthi kunani ndenldini. Nalicalako eziko lomlilo, libona bona kunelahle eliseleko mhlomunye lingasiza bona kukhanye ngendlini. Litjhidele elahleni elibonakala kancani, lizame ukulirhwatha ngomuno. Kanti lilihlo likakatsu licalile bona kwenzekkani, nasifikako isandla kukatsu).

Ukatsu: Nyaaa…….wu…! (atjho ngezipho esandleni)

(Libaleke izimzim lekosi lithi liphuma emnyango inja ithumbuke emva kwebadi)

Inja: Hhawu, hhawu! (itjho ngezinyo emnkantjeni)

(Lirhuwelele izimzim libaleke liyondlula esibayeni, kanti udumbana ulilindile)

Udumbana: Dukgu!(ararhe ngeenyawo zombili)

(Izimzim liduleke phasi lirhuwelele godu, livuke lizitjathe liyok’ tjhinga ehlathini. Kanti amanye amazimzim alalele koke okwenzakalako, nawo athome abaleke acabanga ukuthi kukhulu okubonwe mnewabo, kwanga kuyeza. Amazimzim abalekele safuthi angasaphindeli emzinawo, ngaleyondlela abakhozi bazifumanele umzabo omutjha, baphile kamnandi begodu bangasatshwenywa lilitho)

Chosi chosi iyaphela.