Back to top
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook

Contact Us on 081 303 7023

Ikondlo Ukuthoma kwelanga Ngu: AG Dlamini


Ngavuka ngamasa langelinye,
ngangena epilweni ngirhabile,
kunengi khulu egade ngikucalile,
ngatlhoga nesikhathi sokuthandaza.
Bengizitjela bona mina ngiyazi,
begodu ngepilwami nginelwazi,
ngizibuza ngonobangela wokubhalelwa.
Kubayini angakhange angibonise?
Ipendulo kaZimu” Mntwanami akhange ubawe”.

Ngbona imiraro ebhebhuleneko.
Gade ngilindele ilang’ elihle,
ngizicalele kwaphela ezihle,
latjhuguluka ilanga laba mlotha.
Ubusuku boke khange ngilale.
Kubayini angakhange angisize?
UZimu”Kodwana akhange ubawe”

Ngizamile ukubandamela ekumbeni kaZimu,
ngaliwunawuna ibadi lakhe,
zibhalelwe ezam’ iinlodlhelo,
uZimu ngelizwi elikhalimako.
“Mntwanami akhange ukokote”
Ngivukile ngesimarimarima namhlanjesi,
ngaduleka ngedolo phasi,
hlangana nemiraro yephasi.
Ngasithatha isikhathi, ngathandaza.